Our Farm

imageportofolio

History Company สไมล์ฟาร์ม ฟู้ดเทค จากัด

คุณทัดณัฐ ฉันทธรรณ์ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของแมลงที่เป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกของประชากรโลก อีกทั้งสภาพแวดล้อมของประเทศไทยสามารถเพาะเลี้ยงแมลงได้เป็นอย่างดีซึ่งมีเกษตรกรที่เลี้ยงแมลงทั้งอาชีพเสริมและอาชีพหลักกระจายอยู่ทั่วประเทศ

กอรปเพื่อผลิตวัตถุดิบของตนเองป้อนโรงงานแปรรูปขนมขบเคี้ยวจากแมลงที่กาลังดาเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน จึงได้ก่อตั้งบริษัท สไมล์ฟาร์ม ฟู้ดเทค จำกัด ขึ้นบนพื้นที่กว่า 30 ไร่ ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ 2559

โดยดาเนินการกิจการแบบครบวงจรตั้งแต่การเพาะเลี้ยงในระดับฟาร์มที่ดาเนินการควบคู่ไปกับการวิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐาน GAP ไปจนถึงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยพร้อมการควบคุมการเข้มงวดภายใต้มาตรฐานสากล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับชุมชนด้วยการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มุ่งเน้นการสร้างงานให้ชุมชนในท้องถิ่นและใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นและกระชับความสัมพันธ์อันดีผ่านการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอีกด้วย

imageportofolio

Vision

ผู้นำด้านเทคโนโลยีการทำฟาร์มแมลง การเกษตรทางเลือกใหม่ ภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัยในระดับสากล

imageportofolio

Mision

มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์แมลงและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทางเลือก ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความงต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภคปลายทาง

here Technology meets Sustainability